VÝROČNÍ SCHŮZE 2018

Výroční členská schůze se uskuteční v sobotu dne 10.února 2018 začátek je stanoven na 9. hodin.. Tentokrát se sejdeme v sále restaurace na Vyhlídce v Čekanicích.

Navržen je tento program:

Zahájení
Volba mandátní a návrhové komise
Zpráva o činnosti spolku na rok 2017
Zpráva o hospodaření spolku za rok 2017
Zpráva revizní komise
Zpráva o nákazové situaci včelstev
Připomínky k předneseným zprávám
Seznámení s plánem činností na rok 2018
Seznámení s nově přijatými členy
CIS, stav členské základny
Předání ocenění
Diskuse – různé
Přestávka na občerstvení
Usnesení
Zhodnocení a závěr

Srdečně vás zve předseda a činovníci spolku.