NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – LÉČENÍ VČEL

Č. j. SVS/2015/026632-G

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 písm. a) a § 131 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel tato

mimořádná veterinární opatření:

Čl. 1

Předjarní preventivní ošetření

Všem chovatelům včel se zakazuje přemísťování včel a včelstev do doby provedení předjarního preventivního ošetření podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015, zveřejněné na internetových stránkách Státní veterinární správy a ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR pod č. j.: 72403/2014-MZE-17212 ze dne 12. listopadu 2014 (dále jen „MKZ“) pod kódem: ExM 310 Varroáza – O (předjarní preventivní ošetření).

Čl. 2

Letní preventivní ošetření

Všem chovatelům včel, kteří provedou letní preventivní ošetření podle MKZ pod kódem: ExM 320 Varroáza – O (letní preventivní ošetření) se nařizuje provést toto ošetření nejpozději do deseti dnů po posledním vytočení medu.

Čl. 3

Vyhodnocení extenzity varroázy

(1) Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy stanovuje k provedení ošetření včelstev na všech stanovištích podle MKZ pod kódem: ExM 310 Varroáza – O (předjarní preventivní ošetření) katastrální území všech obcí v okresech: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Žatec, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Brno-město, Břeclav, Znojmo, Karviná, Ostrava-město, Kroměříž a katastrální území všech městských částí hlavního města Prahy, s výjimkou stanovišť na těchto katastrálních územích, na kterých je výsledek vyšetření směsných vzorků veškeré zimní měli odevzdaných do 15. 2. 2015 nula samiček roztoče varroa destructor.

str. 2 z 3

(2) Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy stanovuje k provedení ošetření včelstev na všech stanovištích podle MKZ pod kódem: ExM 320 Varroáza – O (letní preventivní ošetření) katastrální území všech obcí v okresech Kolín, Praha-východ, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Strakonice, Tábor, Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Tachov, Chomutov, Litoměřice, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Jihlava, Pelhřimov, Brno-město a katastrální území všech městských částí hlavního města Prahy.

Čl. 4

Podzimní preventivní ošetření

(1) Všem chovatelům včel se při odběrech směsných vzorků veškeré zimní měli podle MKZ pod kódem: EpM 300 VARROÁZA – VyLa (PV) zakazuje jakkoliv tyto vzorky upravovat. Povoluje se:

a) ze vzorku odstranit všechny mrtvé včely,

b) vzorek před odevzdáním vysušit.

(2) Všem chovatelům včel se při odběrech směsných vzorků veškeré zimní měli podle MKZ pod kódem: EpM 300 VARROÁZA – VyLa (PV) nařizuje předat tyto vzorky k vyšetření

a) státnímu veterinárnímu ústavu,

b) pracovišti místně příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy nebo

c) laboratoři, které vydala Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy povolení k provádění laboratorní činnosti. V tomto případě je chovatel včel povinen předem informovat krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.

Čl. 5

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 6

Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy. str. 3 z 3

V Praze dne 17.03.2015

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.

ústřední ředitel Státní veterinární správy

podepsáno elektronicky

Obdrží: Ministerstvo zemědělství ČR

všechny krajské úřady ČR